Doyukai
 
 関西サイエンス・フォーラムとは

目  的
 
我が国及び関西における科学技術の創造的な発展
 
関西における科学技術振興の合意形成に向けた活動の推進
 
 
 
事業内容
 
 
我が国の科学技術に関する課題解決のための調査・研究、提言
 
関西における科学技術の振興のための調査・研究、提言
 
上記活動のための国際的、広域的、横断的な情報交換・交流活動
 
次代を担う科学技術系人材の育成活動